top of page
About: Top

學校簡介

HPAA(Han Performing Arts Academy)由著名舞蹈家韓峰先生創立於2019年。我們的宗旨是,發掘和培養富有表現力和創造力的舞者,讓學習者通過專業和系統的訓練,從而在掌握高超的舞蹈表演技巧的同時深刻理解和感悟藝術的內在魅力,運用舞蹈語言發揮出無限的創造與想象力。

 

HPAA — 只為有天賦的妳。

About: Gallery

聯繫我們

Cupertino 校區: 6148 Bollinger Rd, San Jose, CA 95129

Evergreen 校區: 1340 Tully Rd, 313 San Jose, CA 95122

(408) 455-9025

About: Contact
bottom of page